Škola Výmolova

Povinně zveřejňované informace

1/ Oficiální název

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 600021050

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva HMP  č.40/37 a sídlí na adrese Praha 5, Výmolova 169. Zřizovací listina je ze dne 19. 6. 2014 a nabyla účinnosti 1. 9. 2014. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená zastupitelstvem HMP ze dne 22. 12. 2020 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělání a základního vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a předškolní vzdělání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí organizace je speciání pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc. Další součástí školy je internát, školní družina, školní klub, školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování a závodní stravování, a středisko volného času, jehož činnost se zaměřuje na oblast jazykového vzdělávání.

3/ Organizeční struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Výmolova 169, 150 00 Praha 5 - Radlice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s adresou v předchozím bodě

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení:

Kancelář školy - sociální pracovnice

 Statutární orgán – ředitelka školy

Statutární zástupce ředitele:

 Zástupce pro střední školu:

 Vedoucí školní jídelny 

pověřenec ochrany osobních údajů 

 • Mgr. Eva Šmídová, mob.: 731 609 403
 • e-mail: consultant@moore-czech.cz

 

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránkywww.vymolova.cz

4.6 Adresa podatelny

Shodná s adresou školy.

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: skola@vymolova.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 8jtyftk

5/ Případné platby lze poukázat

 číslo účtu: 2002790009/6000

variabilní symbol platby:

stravování:    324300

internát:        324500

škol. družina: 324700

Do zprávy příjemce uveďte jméno žáka, za kterého platbu poukazujete.

6/ IČO

48134058

7/ Plátce DPH

Škola není plátcem DPH.
 8/ Dokumenty

 8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě se všemi přílohami k nahlédnutí v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde (2021/2022)
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále ŠŘ v elektronické podobě na webu školy zde
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – vlistinné podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

 9/ Žádosti o informace  Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy www.vymolova.cz

 10/ Příjem podání a podnětů

 Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 11/ Předpisy  

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….……...2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………3,00 Kč/A3

 1. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4

 1. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks

 1. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..………………...…………dle skutečných nákladů

 1. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

 1. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

 1. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………………………………..150,00 Kč/hod.

 1. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 2. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.
 13/ Licenční smlouvy  Škola nemá licenční smlouvy.
 14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím  Na webových stránkách školy (zde v bodě 8.1.1)
GDPR
 • Informace o tom, jaké OÚ škola o jednotlivých subjektech OÚ zpracovává jsou k dispozici v kanceláři školy.

 • "Žádosti subjektů osobních údajů (žáci, zák. zástupci, pedagogové, neped. pracovníci a další) jsouvyřizovány ve lhůtě 30 dnů."

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE