Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

   Přijímací řízení proběhne formou motivačního pohovoru s uchazečem a na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb. se ještě koná jednotná přijímací zkouška z CERMATU.

   Součástí motivačního pohovoru je dále zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor (setkání s pedagogy odborných předmětů).

 

   Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY a MATEMATIKY A JEJÍ APLIKACE ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

 1. termín: 12. dubna 2018
 2. termín: 16. dubna 2018

 Náhradní termíny

 1. termín: 10. května 2018
 2. termín: 11. května 2018

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, ověřený základní školou
 • DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ PODPŮRNÉ OPATŘENÍ PRO NEZBYTNÉ ÚPRAVY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 • DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ „Doporučení k zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávání v režimu speciálního školství“
 • LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

   Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2018.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 • jednotný test z ČJL – maximálně 50 bodů
 • jednotný test z MAT – maximálně 50 bodů

 

2. Zkouška manuální zručnosti

Jsou tři disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 30 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 10 bodů
 2. tvarování drátu dle předlohy – maximálně 10 bodů
 3. modelace z hlíny – maximálně 10 bodů

 

3. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedení školy – maximálně 30 bodů.

 

4. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch za I. pololetí (20 bodů) a II. pololetí 8. ročníku (20 bodů) a I. pololetí 9. ročníku (20 bodů). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 60 bodů.

do průměru 2,0 _____________________________________________ 20 bodů

do průměru 2,5 _____________________________________________ 10 bodů

nad průměr 2,5 _____________________________________________ 5 bodů

 

5. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

účast v jazykové olympiádě________________________________ 10 bodů

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 230 bodů.

 

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   Budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod evidenčními čísly, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Písemné rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou.

   Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

Vánoční přání
18/12/2017

Škola Výmolova vám všem přeje krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí a pohody. 

více
Návštěva SŠ v Brně
13/12/2017
více
Přednáška na pedagogické fakultě
07/12/2017

V pondělí 4. prosince 2017 přednášel Mgr. Tomáš Bogner na Pedagogické fakultě. 

více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE