Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

31/1/2022

    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 3, písm. a) a odst. 4, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a § 2, 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:

Termíny motivačního pohovoru:

 • 1. termín - úterý 12. dubna 2022
 • 2. termín - středa 13. dubna 2022

Náhradní termín:

 • 1. termín - úterý 10. května 2022
 • 2. termín - středa 11. května 2022

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2022.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky
 2. jednotný test z ČJL – maximálně 50 bodů
 3. jednotný test z MAT – maximálně 50 bodů

 

 1. Zkouška manuální zručnosti

Jsou dvě disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 24 bodů
 2. vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy – maximálně 24 bodů

 

 1. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedením školy – maximálně 12 bodů.

 

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 1,8 _____________________________________________         4 body

průměr do 2,2 _____________________________________________         3 body

průměr do 2,8 _____________________________________________         2 body

průměr do 3,2 _____________________________________________         1 bod

průměr nad 3,2 ____________________________________________         0 bodů

 

 1. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

Dokladovaná účast na jazykové olympiádě________________________________ 2 body

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 166 bodů. Při zkoušce manuální zručnosti (včetně hodnocení na vysvědčení a dokladovanou účastí na jazykových olympiádách) lze získat nejvýše 66 bodů.

Pro přijetí uchazeče platí v bodovém hodnocení, že uchazeč musí získat nejméně 50 %celkového počtu bodů, které lze získat za jednotnou přijímací zkoušku (ČJ, MA), zkoušku manuální zručnosti včetně hodnocení za vysvědčení a další skutečnosti (účast na jazykové olympiádě).

  

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   V souladu se školskými předpisy se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do 2. 5. 2022 na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 16. 5. 2022) od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

Provoz MŠ a ZŠ
29/06/2022

pro předem přihlášené žáky škola zajišťuje v týdnu od 22. do 26. 8. 2022.

Prázdninový provoz kanceláře školy
29/06/2022

V době prázdnin bude provoz

kanceláře školy v pracovní dny

od 8:00 do 12:00 hodin.

Prázdninový provoz SPC
25/06/2022
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE