Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

Přijímací řízení se blíží.

 

 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 

Vážení rodiče,

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga vyhlásil na tiskové konferenci 6. 5. 2020 termíny přijímacích zkoušek. Informuji Vás ohledně harmonogramu.

   Na naší škole jsou dvě části zkoušky v přijímacím řízení, tj. jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJ a MA) a školní přijímací zkouška (zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor).

   

   Prosím přijďte na školní přijímací zkoušku (což je zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor) ve středu 3. 6. 2020 / v pátek 5. 6. 2020 v 8.45 hod. do budovy Střední školy – obor Asistent zubního technika, Praha 5, Výmolova 169

Harmonogram školní přijímací zkoušky:

8. 45 Registrace uchazečů
9.00 – 11.00 Zkouška manuální zručnosti
11.30 – 12.30 Osobní pohovor

   S sebou doneste PRACOVNÍ POMŮCKY na zkoušku manuální zručnosti – malé kleště na ohýbání drátu, dlouhé pravítko, tužku (doporučujeme č. 2), malý nůž na vyřezávání.  Doporučujeme vzít si PRACOVNÍ ODĚV – přezůvky, staré tričko nebo pracovní plášť, ručník (na otírání rukou).

 

   Jednotná přijímací zkouška se bude konat pouze v pondělí 8. 6. 2020 v budově Střední školy – obor Asistent zubního technika, Praha 5, Výmolova 169

Harmonogram jednotné přijímací zkoušky:

8:30 – 11:40 Jednotná přijímací zkouška – MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
12:10 – 14:50 Jednotná přijímací zkouška – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

   Dovoluji si Vás požádat, aby Vaše dcera / Váš syn přišli na přijímací řízení z bezpečnostních a hygienických důvodů sami bez přítomnosti zákonných zástupců. Před vstupem jsou povinni podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, které je v příloze dopisu.

   Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do 17. 6. 2020 na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů.

Odevzdání zápisového lístku:

   K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky dne 8. 6. 2020 se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou, tj. do 17. 6. 2020) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, tj. do 25. 6. 2020.

 

Děkuji a s pozdravem Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Přípravný kurz před přijímacím řízením

Přípravný kurz před přijímacím řízením (pátek 20. 3. 2020 od 13.00  do 17.00) je zrušen z bezpečnostních a hygienických důvodů.

Vážení rodiče a zájemci o studium na naší střední škole,

v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice jsou uzavřeny všechny školy a ruší se i přípravné kurzy. Proto bych vás ráda seznámila s tím, jak se sami doma můžete připravovat na přijímací zkoušku manuální zručnosti.

Zkouška manuální zručnosti se skládá ze tří částí:
1. Tvarování drátu dle nákresu.
Pro trénink budete potřebovat měkký drát, který lze koupit v obchodě, v železářství (ukázka drátu a předlohy viz video ve znakovém jazyce) a kleště. Odměříte si potřebnou délku drátu a odštípněte. Na papír si tužkou nebo fixem nakreslíte vlastní obrazec, jakýkoliv obrys, ne moc složitý, abyste měli jasno, jak budete drát ohýbat. Snažíte se ho vytvarovat tak, aby když ho na papír položíte, přesně kopíroval obrys. Drát můžete průběžně k předloze přikládat a porovnávat. Je nutné dodržet přesné tvary a úhly ohybů. Drát musí k předloze přiléhat (nesmí být zvlněný).

2. Kreslení do čtvercové sítě podle předlohy.
Budete potřebovat dva papíry. Na jeden papír si narýsujete čtvercovou síť ze čtverců 1 X 1 cm. Do ní si nakreslíte nějaký obrazec (hlavu koně, ruku apod.). Já jsem zvolila zub . Na druhý papír vytvoříte tužkou také čtvercovou síť a přenesete do ní přesně svoji předlohu (oba obrázky viz video). Důležitá je přesnost a propojení čar.

3. Modelování - vyřezávání ze sádry (ze sádrového hranolu).
Jako předloha vám poslouží jakýkoliv předmět, např. malý sádrový zub, malá lahvička apod. (viz video). Nejdříve je potřeba sádrový hranolek odlít ze sádry. V železářství prodávají bílou sádru v sáčku, která se používá na úpravu prasklin a nerovností stěn před malováním.
V mističce si namícháte sádru s vodou. Pak ji vlijete do formy a necháte schnout. Formou může být krabička z papíru, kterou si vyrobíte vlastníma rukama, po stranách zpevněná lepící páskou nebo můžete použít papírovou krabičku od Lentilek. Počkáte, až sádra ztuhne a hranolek vyjmete z formy.
Na suchý hranolek (viz video) si tužkou nakreslíte tvar předmětu a začnete ho nožem vyřezávat tak, aby se co nejvíce podobal originálu. Vaším úkolem je vytvořit přesnou kopii předmětu. Vymodelovaný předmět by měl být hezky opracovaný s hladkým povrchem.

Věřím, že i přes vzniklé komplikace vám tento stručný návod poslouží k tomu, abyste se mohli na praktickou přijímací zkoušku kvalitně připravit. Držím vám palce!

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Za tým odborných učitelů
Mgr. Andrea Krajčíková Kalců

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

   Přijímací řízení proběhne formou motivačního pohovoru s uchazečem a na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb. se ještě koná jednotná přijímací zkouška z CERMATU.

   Součástí motivačního pohovoru je dále zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor (setkání s pedagogy odborných předmětů).

 

   Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY a MATEMATIKY A JEJÍ APLIKACE ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:

 1. termín: úterý 14. duben 2020
 2. termín: středa 15. duben 2020

 Náhradní termíny

 1. termín: středa 13. května 2020
 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2020.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 • jednotný test z ČJL – maximálně 50 bodů
 • jednotný test z MAT – maximálně 50 bodů

 

2. Zkouška manuální zručnosti

Jsou tři disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 16 bodů
 2. tvarování drátu dle předlohy – maximálně 16 bodů
 3. vyřezávání figurky ze sádrového hranolu podle předlohy – maximálně 16 bodů

 

3. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedení školy – maximálně 12 bodů.

 

4. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z II. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 1,8 _____________________________________________         4 body

průměr do 2,2 _____________________________________________         3 body

průměr do 2,8 _____________________________________________         2 body

průměr do 3,2 _____________________________________________         1 bod

průměr nad 3,2 ____________________________________________         0 bodů

 

5. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

účast v jazykové olympiádě________________________________ 2 body

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 166 bodů.

 

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   Budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod evidenčními čísly, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Písemné rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou.

 

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do DD.MM.RRRR) od oznámení o přijetí uchazeče na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 18. 11. 2020
12/11/2020
více
Smutná zpráva o úmrtí kolegyně Mgr. Slávky Šťastné
10/11/2020
více
Uzavření školy
31/10/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE