Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - AKTUALIZOVANÁ

28/1/2021

     Přijímací řízení je organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sdělením MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 ze září 2020; souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021, vydaným MŠMT a v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3.

 

     V souladu s dokumentem „Opatření obecné povahy, č. j. MŠMT-43073/2020-3“ ředitelka školy vyhlašuje, že jednotná přijímací zkouška ze Cermatu pro školní rok 2021/2022 se nekoná.

      Na střední škole na přijímacím řízení proběhne pouze motivační pohovor s uchazečem. Součástí motivačního pohovoru je zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor (setkání s pedagogy odborných předmětů).

 

Termíny motivačního pohovoru:

 • pondělí 19. dubna 2021
 • úterý 20. dubna 2021

Náhradní termín:

 • pondělí 10. května 2021

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2021.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

 

1. Zkouška manuální zručnosti

Jsou dvě disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 24 bodů
 2. vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy – maximálně 24 bodů

 

2. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedením školy – maximálně 12 bodů.

 

3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 1,8 _____________________________________________         4 body

průměr do 2,2 _____________________________________________         3 body

průměr do 2,8 _____________________________________________         2 body

průměr do 3,2 _____________________________________________         1 bod

průměr nad 3,2 ____________________________________________         0 bodů

 

4. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

Účast v jazykové olympiádě________________________________ 2 body

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 66 bodů.

 

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   V souladu se školskými předpisy se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Písemně je zasíláno rozhodnutí o nepřijetí jen nepřijatým uchazečům.

 

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 7. 5. 2021) od oznámení o přijetí uchazeče na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

STRAVOVÁNÍ OD 1.3.-30. 3. 2021
01/03/2021

 

 

 

 

 

<sp

více
Uzavření školy od 1. 3. 2021
26/02/2021

Podle nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021 budou od pondělí 1. března 2021 uzavřeny všechny školy (u nás střední, základní i mateřská).

Očkování pracovníků školy proti onemocnění covid-19
26/02/2021
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE