Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. se u oboru asistent zubního technika vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků – sluchové postižení s posouzením poradenského zařízení se stanoveným stupněm podpory (nejméně číslo 3).

19/9/2023

    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2, písm. f) a § 60 odst. 3, písm. a) a odst. 4, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění a § 2, 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů stanoví tato kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

Termíny motivačního pohovoru:

 • 1. termín - pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín - pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín:

 • 1. termín - pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín - úterý 30. dubna 2024

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Uchazeč s 3. stupněm podpůrného opatření a vyšším
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ S UVEDENÍM STUPNĚ PODPŮRNÉHO OPATŘENÍ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do DD. MMMMM 2024.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

         a) jednotný test z ČJL – maximálně 50 bodů

         b) jednotný test z MAT – maximálně 50 bodů

 

 1. Zkouška manuální zručnosti

Jsou dvě disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 24 bodů
 2. vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy – maximálně 24 bodů

 

 1. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedením školy – maximálně 12 bodů.

 

 1. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 1,8 _____________________________________________         4 body

průměr do 2,2 _____________________________________________         3 body

průměr do 2,8 _____________________________________________         2 body

průměr do 3,2 _____________________________________________         1 bod

průměr nad 3,2 ____________________________________________         0 bodů

 

 1. Kritéria uchazečů s podpůrným opatřením

Uchazeč s 4. stupněm podpůrného opatření _____________________         30 bodů

Uchazeč s 3. stupněm podpůrného opatření _____________________         20 bodů

Uchazeč s 2. stupněm podpůrného opatření a nižším – nelze přijmout

 

 1. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

Dokladovaná účast na jazykové olympiádě________________________________ 2 body

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 196 bodů. Při zkoušce manuální zručnosti (včetně hodnocení na vysvědčení a dokladovanou účastí na jazykových olympiádách) lze získat nejvýše 96 bodů.

Pro přijetí uchazeče platí v bodovém hodnocení, že uchazeč musí získat nejméně 50 % z celkového počtu bodů, které lze získat za jednotnou přijímací zkoušku (ČJ, MA), zkoušku manuální zručnosti včetně hodnocení za vysvědčení a další skutečnosti (účast na jazykové olympiádě).

  

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   V souladu se školskými předpisy se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do DD. MM. 2024 na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do DD. MM. 2024) od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE