Škola Výmolova

Střední škola

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

2/6/2021

   Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

 • 53-44–M/03 Asistent zubního technika – počet volných míst k přijetí: 6

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, ověřený základní školou
 • kopie VYPLŇENÉHO FORMULÁŘE ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“

 

   Uchazeč se zúčastní pouze školní přijímací zkoušky (zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor), která se koná ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 8.45 hod v budově Střední školy – obor Asistent zubního technika, Praha 5, Výmolova 169.

 

Harmonogram školní přijímací zkoušky:

8. 45

Registrace uchazečů

9.00 – 11.00

Zkouška manuální zručnosti

11.30 – 12.30

Osobní pohovor

 

Videonávod zkoušky manuální zručnosti je viz níže.

 

Termín podání přihlášky: do 11. 6. 2021

Termín vydání rozhodnutí: 22. 6. 2021

 

Kontaktní osoba pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

Email: david.jorda@vymolova.cz

SMS: 739 571 513

 

Vložil: Mgr. David Jorda (ZŘ pro SŠ)

 

 


Testování pro účely školní přijímací zkoušky ke vzdělávání ve střední škole

15/4/2021

Vážení uchazeči a vážení rodiče,

s vědomím paní ředitelky naší školy Vám oznamuji, že v souladu s mimořádným opatřením ze dne 6. 4. 2021 (č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), je uchazeč povinný prokázat před konáním školní přijímací zkoušky doklad o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen doklad), který byl proveden ve škole, nesmí být starší 7 dnů (doporučujeme však, aby doklad nebyl starší než 48 hodin, děkujeme).

Více informace je zde k dispozici.

Doklad (potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení) je zde ke stažení.

 

Děkuji, Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 

 


Video návod - zkouška manuální zručnosti

18/3/2021

Vážení rodiče a zájemci o studium na naší střední škole,

v souvislosti s aktuálním výskytem COVID-19 v České republice jsou uzavřeny všechny školy a ruší se i přípravné kurzy. Proto bych vás ráda seznámila s tím, jak se sami doma můžete připravovat na přijímací zkoušku manuální zručnosti.

     Video návod - kreslení do čtvercové sítě podle předlohy

     Video návod - vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy

    Věřím, že i přes vzniklé komplikace vám tyto stručné návody poslouží k tomu, abyste se mohli na praktickou přijímací zkoušku kvalitně připravit. Držím vám palce!

     Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

     Za tým odborných učitelů 
   
 Mgr. Andrea Krajčíková Kalců

 

 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 - AKTUALIZOVANÁ

11/3/2021

     Přijímací řízení je organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sdělením MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021, č. j. MSMT-34536/2020-1 ze září 2020; souborem pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021, vydaným MŠMT a v souladu s opatřením obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3.

 

     V souladu s dokumentem „Opatření obecné povahy, č. j. MŠMT-43073/2020-3“ ředitelka školy vyhlašuje, že jednotná přijímací zkouška ze Cermatu pro školní rok 2021/2022 se nekoná.

      Na střední škole na přijímacím řízení proběhne pouze motivační pohovor s uchazečem. Součástí motivačního pohovoru je zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor (setkání s pedagogy odborných předmětů).

 

Termíny motivačního pohovoru:

 • pondělí 19. dubna 2021 - posunuto na 10. května 2021
 • úterý 20. dubna 2021 - posunuto na 11. května 2021

Náhradní termín:

 • pondělí 10. května 2021 - posunuto na 31. května 2021

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NA MOTIVAČNÍM POHOVORU

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

POSTUP PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

   Přihláška ke vzdělávání na Střední škole pro sluchově postižené, Výmolova 169/2, Praha 5 – Radlice, je ke stažení zde.

 

   Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ ověřený základní školou
 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ - formulář je zde k dispozici
 • VYPLŇENÝ FORMULÁŘ ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“
 • v případě SLUCHOVÉ VADY AUDIOGRAM a LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA OD FONIATRA

 

PRAVIDLA PRO UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., v příloze č. 1 je uvedeno: "Vždy se doporučí navýšení časového limitu pro vypracování písemného testu o 25/50/75/100 %".

Navýšení času dle výše vyhlášky při jiných součástech školní přijímací zkoušky mimo písemné testy, třeba při zkoušce manuální zručnosti (kresba, práce s dráty a vyřezávání figurky), se nepřipouští.

 

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku na ředitelství tamní školy do 1. března 2021.

 

HODNOCENÍ MOTIVAČNÍHO POHOVORU

 

1. Zkouška manuální zručnosti

Jsou dvě disciplíny, uchazeč může tedy získat maximální počet 48 bodů.

 1. kreslení do čtvercové sítě – maximálně 24 bodů
 2. vyřezávání figurky z modelovacího materiálu podle předlohy – maximálně 24 bodů

 

2. Osobní pohovor

Pohovor s pedagogy odborného předmětu a vedením školy – maximálně 12 bodů.

 

3. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Průměrný prospěch z vysvědčení (součet průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa z I. pololetí předposledního ročníku a I. pololetí posledního ročníku). Uchazeč může tedy získat maximální možný počet 4 body.

průměr do 1,8 _____________________________________________         4 body

průměr do 2,2 _____________________________________________         3 body

průměr do 2,8 _____________________________________________         2 body

průměr do 3,2 _____________________________________________         1 bod

průměr nad 3,2 ____________________________________________         0 bodů

 

4. Hodnocení dalších skutečností

Za úspěšnou účast v jazykových olympiádách lze získat další body pro přijímací řízení:

Účast v jazykové olympiádě________________________________ 2 body

 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení všech částí motivačního pohovoru je 66 bodů.

 

   Po vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 10 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

   V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Výsledky přijímacího řízení

   V souladu se školskými předpisy se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na naší škole do 19. 5. 2021 na webových stránkách školy (http://www.vymolova.cz/stredni-skola) pod registračními čísly uchazečů, se kterými byli uchazeči předem písemně seznámeni.

   Písemně je zasíláno rozhodnutí o nepřijetí jen nepřijatým uchazečům.

 

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, odevzdá zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů (tj. do 7. 5. 2021 2. 6. 2021) od oznámení o přijetí uchazeče na webové stránce.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

   Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

 

Odvolání

   Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Další informace

   Více informací získáte na stránkách MŠMT ČR – Přijímání na střední školy a konzervatoře.

 

Doplnil: David Jorda (ZŘ)

 

AKTUALITY

VYSVĚDČENÍ: 30. 6. 2021 PRÁZDNINY: 1. 7.- 31. 8. 2021 NOVÝ ŠK. ROK: 1. 9. 2021
23/06/2021
Výsledky přijímacího řízení ZŠ - logopedické vady
22/04/2021
PŘIJMEME od září 2021 SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA - učitele v logopedické třídě (1. stupeň)
21/04/2021
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE