Škola Výmolova

Projekty

EEG-Biofeedback

EEG-Biofeedback je projekt, který realizuje naše škola již od roku 2012. 

Cíle projektu:

  • vytvoření metodiky nastavení EEG-Biofeedback terapií pro sluchově postižené žáky a žáky s řečovým postiženém (dg. převodní, percepční i centrální sluchové vady) a žáky s řečovým postižením (převážně dg. těžká vývojová dysfázie)
  • realizace terapií EEG-Biofeedback terapií u žáků s řečovým a sluchovým postižením především se zaměřením na podporu rozvoje jazyka, řeči a komunikace obecně
  • díky pozitivnímu dopadu terapií EEB-Biofeedback u cílové skupiny zlepšení studijních výsledků, větší míra sociální začlenění a tím zlepšení sociálních vazeb (mezi vrstevníky, vazeb rodič-dítě, dítě-pedagogové, vychovatelé)

Před pěti lety jsme ukončili projekt OPPA Zvládneme to sami, který byl určený pro žáky SŠ se sluchovým postižením. V rámci tohoto projektu byla jednou z klíčových aktivit také aktivita „EEG-Biofeedback pro lepší studijní výsledky žáků SŠ“. Díky projektu byl zakoupen software pro tuto terapii, kompletně vybavena EEB-Biofeedback pracovna a vyškoleni tři pedagogové, kteří získali certifikát pro vykonávání praxe EEB-Biofeedback terapeuta. Velice pozitivní výsledky studentů v rámci tohoto projektu nás přiměly umožnit realizaci terapií také žákům ZŠ (z tříd pro sluchově postižené i logopedických tříd), kteří se především v prvních letech školní docházky potýkají se zvládnutím učiva a dalšími nároky, které na ně škola i okolí kladou. V minulém a předminulém roce jsme tak za podpory hlavního města Prahy realizovali EEG-Biofeedback terapie i pro tyto žáky. Průběžné výsledky projektu byly předneseny na Foniatrickém kongresu v Mikulově, Celostátní logopedické konferenci v Karlových Varech, Hradeckých pediatrických dnech a Pražském logopedickém dnu 2016. Přednáška se zde u odborné veřejnosti setkala s velkým ohlasem a zájmem.

 Vzhledem k tomu, že jsme v České republice jediní, kteří nabídli tuto formu terapie také sluchově postiženým žákům a ve spolupráci s EEG-Biofeedback institutem se nám podařilo nastínit základ metodiky jak s osobami s vadami sluchu při terapiích postupovat, rádi bychom v této započaté práci pokračovali a poznatky a zkušenosti získané v rámci uvedeného projektu dále aplikovali také na žáky ZŠ (se sluchovým i řečovým postižením).

 Terapie EEB-Biofeedback je s větším či menším úspěchem nabízena také dětem s narušenou komunikační schopností (těžším řečovým postižením), ale bohužel pouze individuálně na separovaných EEB-Biofeedback pracovištích bez systematičtějšího propracování a bez účasti multidisciplinárního týmu a především bez důkladnější zpětné vazby ze školního a sociálního prostředí dítě. Bohužel vzhledem k velké časové a finanční náročnosti terapie tyto děti terapie často neabsolvují v dostatečném počtu a tak se jejich efekt míjí účinkem.

 Obsah projektu:

V rámci tohoto projektu bychom rádi nabídli EEB-Biofeedback terapie žákům se sluchovým a řečovým postižením, kteří navštěvují naši školu (případně další školy na území hlavního města Prahy), mají problémy při zvládání učiva a tyto problémy se pak přenáší a násobí ve vztazích s vrstevníky, pedagogy, rodiči i širším okolím.

 Vybraní žáci projdou na začátku projektu vstupním vyšetřením (EEG vyšetření neurologem, které vyloučí případné epileptické ložisko; foniatrické vyšetření - zhodnotí stav sluchu, úroveň fonematického uvědomování, rozlišování distinktivních rysů hlásek; psychologické, speciálně pedagogické a logopedické vyšetření - zhodnotí stav řeči, úroveň jednotlivých percepcí, paměť, schopnost koncentrace a pozornosti).

 Multidisciplinární tým (EEG-Biofeedback supervizor, psycholog, logoped, speciální pedagog - surdoped, EEB-Biofeedback terapeut) pak vytvoří na základě získaných dat a rozhovoru s rodiči a pedagogy podrobný terapeutický plán s typem tréninků pro prvních dvacet sezení. Tento plán bude po uplynutí dvaceti sezení znovu revidován, zhodnocen a bude vytvořen plán pro následujících dvacet sezení. (Foniatrické vyšetření není uvedeno v rozpočtu, bude hrazeno ze zdravotního pojištění).

 Po ukončení čtyřiceti sezení projdou žáci znovu vyšetřením multidisciplinárního týmu (foniatr, logoped, speciální pedagog a psycholog), který vyhodnotí efektivitu EEG-Biofeedback terapií s ohledem na rozvoj komunikačních kompetencí, školní úspešnost a sociální úroveň žáků. Součástí multidisciplinárního týmu budou samozřejmě i rodiče a pedagogové žáků.

 Na základě dobrých zkušeností z roku 2017 jsme se rozhodli zůstat u menšího počtu zúčastněných žáků (v prvním roce 16, v druhém 8) a navýšení počtu terapií (z 20 na 40). Zahraniční studie (validní české studie bohužel nejsou zatím vytvořeny) uvádějí, že k trvalým pozitivním změnám dochází po 40 sezeních. Proto jsme se rozhodli jít cestou intenzivnějších a častějších terapií pro žáky, kteří z terapií mohou skutečně profitovat a přispět tak ke kvalitnějšímu nastavení metodiky a ne cestou „dopřejme terapii co nejvyššímu počtu dětí“.  

EEG-Biofeedback terapiemi (40 sezení) projde celkem 8 žáků se sluchovým a řečovým postižením. Věnovat se jim budou EEG-Biofeedback terapeuti, kteří jsou zároveň speciálními pedagogy a plynně komunikují ve znakovém jazyce.

 

   Projekt je realizován díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy. 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE