Škola Výmolova

Speciálně-pedagogické centrum

 

Objednávání klientů

Objednávat se můžete v pracovní dny mezi 8.30 – 15.30  

 Objednejte se telefonicky, SMS, emailem

 Vzhledem k časté práci v terénu je přítomnost zaměstnanců SPC na pracovišti nepravidelná

 Co s sebou?

Není potřeba žádné doporučení (poukaz na vyšetření od lékařského či jiného zařízení), jsme školské zařízení.

 Potřebujete:

 • Zprávu z foniatrického vyšetření.
 • Odborné zprávy – docházíte-li k dalším odborníkům (psycholog, neurolog, psychiatr, logopedie, případně zprávy z diagnostického nebo léčebného pobytu apod.).
 • U školních dětí s sebou vezměte školní práce (sešity, písanky, pracovní sešity, atd.).

 

Vyšetření trvá 1 - 2 hodiny, doporučujeme s sebou svačinu, pití (přezůvky).

Po skončení vyšetření následuje konzultace se zákonným zástupcem o dalším postupu.

Potvrzujeme doprovod dítěte na vyšetření pro zaměstnavatele (propustku).

 

 

Standardní činnosti SPC

 • Péče o děti od dvou let věku do ukončení středoškolského vzdělávání.
 • Speciálně pedagogická, psychologická a logopedická diagnostika ambulantně nebo v terénu pro klienty se sluchovým postižením včetně klientů s kochleárním implantátem nebo čekateli na kochleární implantát. (Sledujeme rozvoj jazykových  a dalších dovedností vzhledem k věku, rozsahu sluchové vady a typu kompenzační pomůcky.) 

           Z diagnostiky vyplývá:

 • Zda se v souvislosti se stavem sluchu jedná o narušení vývoje řeči, fyziologický vývoj řeči nebo řečové obtíže vyplývají z jiných příčin.
 • Doporučení rodičům, jak upravit komunikaci s dítětem, jaké volit komunikační prostředky, jak rozvíjet sluch i řeč dítěte, jak pracovat s kompenzační pomůckou.
 • Doporučení škole – jaké bude vhodné opatření do mateřské, základní i střední školy, jaký způsob a obsah intervence je vhodné zvolit, zda je třeba dalších vyšetření, terapií aj.

         

 • Speciálně pedagogická, psychologická a logopedická terapie a poradenství ambulantně nebo v terénu pro klienty se sluchovým postižením včetně klientů s kochleárním implantátem nebo čekateli na kochleární implantát.
 • Volba vhodné metodiky rozvoje komunikace a výchovně vzdělávací práce s dítětem, žákem a studentem se sluchovým a kombinovaným postižením. (Společně s rodiči vybíráme vhodný typ komunikace speciálně pro jeho dítě. Komunikaci a sluch pak rozvíjíme tak, aby je děti mohly maximálně využívat v životě a ve škole. Pracujeme moderními českými i zahraničními metodami, které se osvědčují u osob se sluchovým hendikepem.)
 • Metodické vedení učitelů vychovatelů a asistentů  ve školách a školských zařízeních, hospitace v kmenových školách, pomoc při vypracovávání a vyhodnocování IVP.
 • Vypracovávání uzpůsobení podmínek pro vzdělávání a doporučování podpůrných opatření, včetně doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky.
 • Doporučení ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením přijímaných do zdejší školy.
 • Pomoc integrovaným žákům při vyhledávání vhodných školských zařízení, podpora při studiu i v sociální oblasti. Konzultace k profesní orientace.
 • Informování o problematice sluchového postižení a s ním související komunikační bariéře (konzultace, přednášky, prezentace apod.).
 • Pomoc neslyšícím rodinám se slyšícími dětmi. 
 • Jednání s odborníky specializovaných pracovišť a koordinace péče o osobu se sluchovým postižením. 
 • Odborné činnosti v rámci prevence sociálně patologických jevů ohrožující klienty se sluchovým postižením.
 • Zprostředkovávání dalších služeb pro osoby se sluchovým postižením dle dohody. (Půjčování metodických materiálů o problematice sluchového postižení, pomůcek pro rozvoj sluchového vnímání, speciálních učebnic pro žáky se sluchovým postižením, speciálně upravené beletrie, ...).

 

 

Nadstandardní činnosti SPC - dle dohody

 • Videotrénink interakcí v rodině nebo ve škole.
 • Práce Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování (individuálně, kroužek). 
 • EEG biofeedback
  • Jedná se o speciální trénink mozku. Mozková aktivita je snímána senzory (do hlavy nejde žádný proud).
  • Podstatou je PC hra, která se ovládá pouze vlastní vůlí, myslí. Dochází ke zlepšení výkonu mozkové činnosti.
  • Biofeedback nemá vedlejší účinky, není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

         Jak a kdy biofeedback pomáhá?

 • Biofeedback pomáhá dětem lépe zvládat nároky školy.
 • Při poruchách pozornosti a soustředění (ADHD, ADD, LMD), při projevech agresivity či apatie, při poruchách učení (špatné studijní výsledky, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, dyspraxie, ...).
 • Při problémech s řečí (zadrhávání, koktání, ...).
 • Při poruchách spánku - potíže s usínáním, nespavost, pomočování, …
 • Při projevech stresu, úzkostí, deprese, …
 • Pomáhá odbourávat nízké sebevědomí, trému, napětí.

            V jakém věku biofeedback pomáhá?

            Nejvíce v době, kdy mozek roste a učí se, tj. nejlépe do 18 let.

            Jak často biofeedback trénovat?

            Podle závažnosti problémů se doporučuje 20 i více sezení 1 – 2krát týdně.

            Cena terapie : 45 min – 350Kč  (10 a více sezení po 45 min - 300 Kč za sezení)

 

Bližší informace v SPC.

 

Mgr. Lada Chudomelová – vedoucí SPC

 

 

 

AKTUALITY

Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2023.
28/06/2023
Výsledky přijímacího řízení do MŠ
11/05/2023
více
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ
18/04/2023
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE