Škola Výmolova

Střední škola

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

   Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

 • 53-44–M/03 Asistent zubního technika – počet volných míst k přijetí: 4

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, ověřený základní školou
 • kopie VYPLŇENÉHO FORMULÁŘE ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“

 

   Uchazeč se zúčastní pouze školní přijímací zkoušky (zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor), která se koná ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 8.45 hod v budově Střední školy – obor Asistent zubního technika, Praha 5, Výmolova 169.

 

Harmonogram školní přijímací zkoušky:

8. 45

Registrace uchazečů

9.00 – 11.00

Zkouška manuální zručnosti

11.30 – 12.30

Osobní pohovor

   S sebou si doneste PRACOVNÍ POMŮCKY na zkoušku manuální zručnosti – malé kleště na ohýbání drátu, dlouhé pravítko, tužku (doporučujeme č. 2), malý nůž na vyřezávání.  Doporučujeme vzít si PRACOVNÍ ODĚV – staré tričko nebo pracovní plášť, ručník (na otírání rukou).

 

Termín podání přihlášky: do 20. 8. 2020

Termín vydání rozhodnutí: 31. 8. 2020

 

Kontaktní osoba pro třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

Email: david.jorda@vymolova.cz

SMS: 739 571 513

 

 

Vložil: Mgr. David Jorda (ZŘ pro SŠ)

 


 

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

   Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

 • 53-44–M/03 Asistent zubního technika – počet volných míst k přijetí: 4

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Uchazeč se sluchovým postižením
 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zkouška manuální zručnosti
 • Osobní pohovor
 • Prospěch na základní škole

 

Náležitosti přihlášky ke studiu:

 • VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ „Přihláška ke studiu na střední škole“, na přihlášce vyžadujeme LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti.
 • DOKLAD O KLASIFIKACI (VYSVĚDČENÍ) Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, ověřený základní školou
 • kopie VYPLŇENÉHO FORMULÁŘE ZE ŠPZ „Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“

 

   Uchazeč se zúčastní pouze školní přijímací zkoušky (zkouška manuální zručnosti a osobní pohovor), která se koná v pondělí 29. 6. 2020 v 8.45 hod v budově Střední školy – obor Asistent zubního technika, Praha 5, Výmolova 169.

 

Harmonogram školní přijímací zkoušky:

8. 45

Registrace uchazečů

9.00 – 11.00

Zkouška manuální zručnosti

11.30 – 12.30

Osobní pohovor

   S sebou si doneste PRACOVNÍ POMŮCKY na zkoušku manuální zručnosti – malé kleště na ohýbání drátu, dlouhé pravítko, tužku (doporučujeme č. 2), malý nůž na vyřezávání.  Doporučujeme vzít si PRACOVNÍ ODĚV – staré tričko nebo pracovní plášť, ručník (na otírání rukou).

 

Termín podání přihlášky: do 24. 6. 2020

Termín vydání rozhodnutí: 1. 7. 2020

 

Kontaktní osoba pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

Email: david.jorda@vymolova.cz

SMS: 739 571 513

 

 

Vložil: Mgr. David Jorda (ZŘ pro SŠ)

 


 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru: Asistent zubního technika (53-44-M/03)

 

výsledky 1. kolo

 

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů (tj. do 22. 6. 2020) ode dne oznámení rozhodnutí (15.6.2020). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá!

 

David Jorda (ZŘ)

 


Čestné prohlášení a zajištění ochrany zdraví

 

Po příchodu do školy studenti předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Zajištění ochrany zdraví:

 1. při cestě do školy a před školou jsou studenti povinni si zakrýt ústa a nos ochrannou rouškou, pokud je to možné, tak dodržovat 2 m rozestupy od ostatních osob
 2. vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 4. při sejmutí roušky si ji každý student ukládá do sáčku.
 5. všichni studenti jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
 6. v průběhu pobytu ve třídě nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 7. po příchodu do učebny si studenti desinfikují ruce a po skončení výukového bloku desinfikují svoje pracoviště
 8. studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 9. před opuštěním třídy si všichni studenti na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 10. ve škole bude zajištěno dostatečné množství desinfekce k ošetření rukou.

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Harmonogram přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Školní přijímací zkouška (1. škola dle přihlášky uchazeče)

3. 6. 2020

Školní přijímací zkouška (2. škola dle přihlášky uchazeče)

5. 6. 2020

Jednotná přijímací zkouška (1. škola dle přihlášky uchazeče)

8. 6. 2020

 

Náhradní termín (pro uchazeče, kteří se nemohou z vážných důvodů dostavit na řádný termín a omluví se řediteli školy) – 23. 6. 2020


Podrobné informace jsou zde k dispozici.

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Informace ke vzdělávání ve střední škole od 11. 5. 2020

Od 11. května se naše škola otevře pouze za účelem konzultací se studenty maturitního ročníku.

Docházka do školy v tomto období konzultací není povinná.

Po příchodu do školy studenti předloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

 

Zajištění ochrany zdraví:

 1. při cestě do školy a před školou jsou studenti povinni si zakrýt ústa a nos ochrannou rouškou, pokud je to možné, tak dodržovat 2 m rozestupy od ostatních osob
 2. vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 3. každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 4. při sejmutí roušky si ji každý student ukládá do sáčku.
 5. všichni studenti jsou povinni nosit ve společných prostorách roušky.
 6. v průběhu pobytu ve třídě nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 7. po příchodu do učebny si studenti desinfikují ruce a po skončení výukového bloku desinfikují svoje pracoviště
 8. studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 9. před opuštěním třídy si všichni studenti na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 10. ve škole bude zajištěno dostatečné množství desinfekce k ošetření rukou.

 

Studenti nižších ročníků v průběhu měsíce května do školy nenastoupí a budou pokračovat v distanční formě vzdělávání (výuka na dálku z domova).

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Zkušební komise pro maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020

 

Složení zkušební komise pro maturitní zkoušku je zde k náhlédnutí.

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Informace k maturitním zkouškám

 

 1. Pokud bude docházka na střední školy obnovena k 1. červnu, pak maturitní zkoušky proběhnou nejdříve tři týdny po znovuotevření škol. Maturitní zkouška bude bez písemných prací v českém jazyce i v anglickém jazyce. Ve státní části se budou konat jen didaktické testy. Dále proběhnou ústní zkoušky maturitních předmětů
 2. Pokud nebude k 1. červnu docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení (2. pololetí 2. ročníku, 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). Pokud student v posledním ročníku v 1. pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl také v případě úspěchu získat maturitní vysvědčení. 

 

Milí maturanti, nespoléhejte na to, že maturitní zkouška nebude, a pečlivě se připravujte a respektujte pokyny svých zkušených pedagogů. Společně to zvládneme i v této těžké době.

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Informace k přijímacím zkouškám

 

Jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol.

 

Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)

 


Mimořádné opatření MZ ČR

Vážení rodiče a studenti,

 
vláda České republiky dnes rozhodla o uzavření základních a středních škol s platností od středy 11. 3. Po dohodě s paní ředitelkou proto dnešní výuka končí v 11:40 a studenti jsou posláni domů. Škola bude uzavřena do odvolání. Sledujte prosím své e-mailové schránky a webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat novinky ohledně znovuotevření školy.

Znění mimořádného opatření naleznete ZDE
 
Přeji Vám pevné nervy a mnoho zdraví.
 
Mgr. David Jorda (zástupce ředitelky pro SŠ)
 
 

Den otevřených dveří ve školním roce 2019/2020

V těchto dnech bude možnost navštívit naši laboratoř s ukázkou výuky, kde podáme jakékoliv informace žákům a jejich rodičům. 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pondělí 21. 10. 2019 od 9.00 do 13.00
Pondělí 9. 12. 2019 od 9.00 do 14.00
Pondělí 13. 1. 2020 od 13.00 do 17.00
 
LETÁK je k dispozici zde.
 
Případným zájemcům umožníme po předběžné domluvě prohlídku školní budovy (včetně laboratoří) i mimo oficiální dny otevřených dveří.
 
Chcete-li se o naší škole dozvědět další podrobnosti, kontaktujte nás prosím:
 
Telefon: 606 393 913, 739 571 513 (jen SMS)
E-mail: david.jorda@vymolova.cz
 
Mgr. David Jorda, neslyšící zástupce ředitelky pro střední školu
 
 

Telefonní číslo pro střední školu.

+420 775 858 618

Prosíme, toto číslo využívejte v případě pozdního příchodu, nahlášení nemoci,…

Na jiná čísla již netelefonujte a nepište.

 

Děkujeme

 


ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru: Asistent zubního technika (53-44-M/03)

 

výsledky 1. kolo

 

David Jorda (ZŘ)


 

Výsledkový arch pro zkoušku manuální zručnosti a osobního pohovoru konané dne 15. 4. 2019

registrační číslo

ZKOUŠKA MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI

OSOBNÍ POHOVOR

CELKOVÉ BODY

911

42

15

57

912

25

13

38

920

40

14

54

 

Šanci na přijetí mají pouze ti uchazeči, kteří ve zkoušce manuální zručnosti získali 15 a více bodů.

 

Vložil 17. 4. 2019, David Jorda (ZŘ)

 


Výsledkový arch pro zkoušku manuální zručnosti a osobního pohovoru konané dne 12. 4. 2019

registrační číslo

ZKOUŠKA MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI

OSOBNÍ POHOVOR

CELKOVÉ BODY

914

37 16 53

915

36 18 54

916

26 8 34

917

9 15 24

918

18 12 30

919

39 16 55

921

17 14 31

 

Šanci na přijetí mají pouze ti uchazeči, kteří ve zkoušce manuální zručnosti získali 15 a více bodů.

 

Vložil 17. 4. 2019, David Jorda (ZŘ)

 

 


 

 

U sluchově postižených je integrace problematická

Speciální škola by neměla být u sluchově postižených dětí poslední volbou, když selže pokus o jejich začlenění do škol hlavního vzdělávacího proudu. Integrace těchto dětí je problematická především kvůli tomu, že jejich přirozeným jazykem je český znakový jazyk. Čeština je tak pro ně cizím jazykem. Řekl to prezident Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) Petr Vysuček.
 
Střední zdravotnická škola ve svém přístupu ke vzdělávání a výchově neslyšících žáků zastává stejná názorová východiska jako pan prezident Petr Vysuček. Zde naleznete jeho článek v plném znění:
 
 
 

Statistika absolventů

Rozhodli jsme se oslovit všechny absolventy naší střední zdravotnické školy - obor Asistent zubního technika, kteří studovali na naší škole v letech 1999 - 2016. 
 
 

Představení střední školy

Milí žáci, rodiče a přátelé školy, 

rádi bychom Vám stručně představili naši školu. Funguje od roku 1994 a jako jedna z prvních škol v České republice začala poskytovat vzdělávání sluchově postiženým (neslyšícím i nedoslýchavým) žákům ve dvou jazycích - v českém i českém znakovém jazyce. Každý žák si podle své jazykové preference vybírá jazyk, ve kterém se na škole vzdělává. 

Více textu zde.

 

 


Střední škola

 • Asistent zubního technika (53 – 44 – M/03)

Naše střední škola pro sluchově postižené je speciální odborná škola, která nabízí všem sluchově postiženým absolventům základních škol a jiným zájemcům se sluchovou vadou studijní obor Asistent zubního technika   

U oboru Asistent zubního technika jde o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 

Odkaz na Facebook je zde k nahlédnutí.

AKTUALITY

Školní pozemek
03/06/2020
více
Otevírání školy pro některé žáky
05/05/2020
více
Dobrovolníci do rodin
08/04/2020
více
VÍCE

SPONZOŘI

VÍCE